EN
FR
Sakhaline Express, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Medvezhka, 2012
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm,
© Elena Chernyshova
Yellow in the Storm, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Smoke, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Polar Day, 2012
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Pages, 2012
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Wind Path, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Urban Date, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 50 cm x 75 cm
Papier : 51 cm x 76 cm
© Elena Chernyshova
Blue Sky, 2012
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 60 cm x 90 cm
Papier : 61 cm x 91 cm
© Elena Chernyshova
River, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Medvejiy Ruchei, 2012
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm,
© Elena Chernyshova
Mechanika, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 60 cm x 90 cm
Papier : 61 cm x 91 cm
© Elena Chernyshova
Gostinka, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Window, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Youth, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Polar Night Light, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Escape, 2013
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 60 cm x 90 cm
Papier : 61 cm x 91 cm
© Elena Chernyshova
Kodinsk, 2016
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 60 cm x 90 cm
Papier : 61 cm x 91 cm
© Elena Chernyshova
Yakoutia, 2016
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Kupol Tchoukotka, 2016
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Wyksa, 2015
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Pevek, 2016
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 1 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
Zimnik, 2016
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 40 cm x 60 cm
Papier : 41 cm x 61 cm
© Elena Chernyshova
17, 2015
Days of Night, Nights of Day
Pigment print
Image : 60 cm x 90 cm
Papier : 61 cm x 91 cm
© Elena Chernyshova